La possible informació de caràcter personal que pugui contenir el present correu electrònic, està protegida degudament per la normativa del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) que compromet no utilitzar-la per a finalitats diferents per la que s’ha remès al destinatari, a l’hora que la subjecta a una obligació de confidencialitat. En conseqüència, és d’ús exclusiu per al destinatari, quedant prohibida a qualsevol altra persona la seva revelació, còpia, distribució o l’exercici de qualsevol acció relativa al seu contingut. Si rebés aquest correu electrònic erròniament o de forma incompleta, procedeixi a reenviar-nos-el. cmveterinaris@gmail.com


La posible información de carácter personal que pueda contener el presente correo electrónico, está protegida debidamente por la normativa del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que compromete a no utilizarla para fines distintos por la que ha sido remitida a su destinatario, a la vez que la sujeta a una obligación de confidencialidad. En consecuencia, es de uso exclusivo para su destinatario, quedando prohibida a cualquier otra persona su revelación, copia, distribución o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido. Si recibiera este e-mail erróneamente o de forma incompleta, ruego procedan a reenviárnoslo. cmveterinaris@gmail.com 

Aquest missatge va dirigit exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació CONFIDENCIAL sotmesa a secret professional o la divulgació de la qual estigui prohibida en virtut de la vigent legislació. Si ha rebut aquest missatge per error, li demanem que ens ho faci saber immediatament a través d’aquesta mateixa via i que procedeixi a la seva destrucció. 

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. 

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.